image/svg+xml
thứ ba, 2021/10/26 22:19

[By KPMG ONDEMAND] Cách trình bày tiền lương và phúc lợi cho người lao động trong Báo cáo Tài chính sẽ thay đổi như thế nào khi áp dụng IFRS?

Theo Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) sẽ được đưa vào áp dụng tự nguyện từ 2022 đến 2025 và áp dụng bắt buộc đối với một số doanh nghiệp sau năm 2025. Việc áp dụng IFRS sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc trình bày BCTC, đặc biệt là với các hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp. Trong đó, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi trả cho người lao động là một trong những nghiệp vụ kinh tế quan trọng, phát sinh thường xuyên và có ảnh hưởng không nhỏ tới BCTC.

 

 

Nói về những thay đổi khi BCTC được lập theo các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hiện hành so với BCTC được lập theo IFRS và những điều doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình triển khai áp dụng IFRS, ông Trần Anh Quân, Partner tại KPMG Việt Nam, nhận định: 

  • Về tiền lương:

“ Doanh nghiệp có tiền lương được xác định theo cơ chế quỹ lương cần xử lý một vài vấn đề có thể dẫn đến tăng/giảm lợi nhuận báo cáo khi áp dụng IFRS. „

Về cơ bản kế toán tiền lương theo IFRS tương tự như VAS. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước mà tiền lương được xác định theo cơ chế quỹ lương thì các doanh nghiệp này cần xử lý một vài vấn đề sau khi áp dụng IFRS. Thứ nhất là việc tạm ứng và chi vượt quá quỹ lương thực hiện cho kỳ báo cáo dẫn đến phải hoàn trả từ quỹ tiền lương của năm liền kề tiếp theo. Vấn đề thứ hai các doanh nghiệp có tiền lương được xác định theo cơ chế quỹ lương cần xử lý là việc lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau. IFRS không cho phép lập dự phòng cho các chi phí hoạt động trong tương lai. Do vậy, nếu doanh nghiệp đã ghi nhận khoản dự phòng này thì phải điều chỉnh hoàn nhập lại khi áp dụng IFRS (dẫn đến tăng lợi nhuận báo cáo).

  • Về thưởng và phúc lợi:

“ Doanh nghiệp có lập quỹ khen thưởng phúc lợi cần xử lý một số vấn  đề có thể dẫn đến sụt giảm lợi nhuận được báo cáo của doanh nghiệp. „

Khi áp dụng IFRS, doanh nghiệp có lập quỹ khen thưởng phúc lợi cần xử lý hai vấn đề như sau. Thứ nhất là xác định có phải do việc người lao động đã làm việc trong kỳ kế toán làm phát sinh nghĩa vụ hiện tại cho doanh nghiệp phải chi trả khoản khen thưởng, phúc lợi tương ứng với khoản trích quỹ hay không. Thứ hai, doanh nghiệp cần điều chỉnh việc ghi nhận khoản khen thưởng phúc lợi mà người người lao động được hưởng liên quan đến công việc người lao động đã thực hiện trong kỳ kế toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thay vì việc khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm tương ứng về lợinhuận được báo cáo của doanh nghiệp

Để tìm hiểu sâu hơn bài viết này, vui lòng truy cập: Trình bày tiền lương và phúc lợi cho người lao động trong BCTC sẽ thay đổi như nào khi áp dụng IFRS? - IFRS Academy by KPMG

Qua những phân tích ở trên, có thể thấy rằng, việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS có thể tạo ra không ít những khác biệt ngay trong phạm vi một số nghiệp vụ kinh tế cơ bản. Vì vậy, để chuyển đổi thành công sang IFRS, doanh nghiệp cần đánh giá kĩ những ảnh hưởng và lập kế hoạch chuyển đổi ngay từ bây giờ.

Thấu hiểu trăn trở của doanh nghiệp và nắm bắt xu hướng chuyển đổi này, KPMG OnDemand xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp các khóa học về các chuẩn mực trong IFRS sắp diễn ra:

  • IAS 1 – Trình bày Báo cáo Tài chính. Xem thêm
  • IAS 7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Xem thêm
  • IFRS 9 - Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường. Xem thêm
  • IAS 37 - Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng. Xem thêm
  • IFRS 13 - Xác định giá trị hợp lý. Xem thêm

Nếu doanh nghiệp muốn tiến hành đăng ký hay có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng liên hệ OnDemand qua:

Email: ondemand@kpmg.com.vn 

-----

Về KPMG OnDemand:

Để tìm hiểu thêm về KPMG OnDemand, vui lòng truy cập:

Website: https://ondemand.kpmg.com.vn/r/ceV 

Facebook: https://www.facebook.com/kpmgondemand 

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)