image/svg+xml
thứ ba, 2021/11/02 00:06

BỘ BA ẤN PHẨM PHÁP LÝ LAO ĐỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Thân chào Quý khách hàng
Dear Clients,

Công ty luật Phuoc & Partners xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Bộ sách pháp lý chuyên đề pháp luật lao động (tái bản lần thứ nhất) mà nhiều người làm nhân sự và luật sư nội bộ của doanh nghiệp gần đây quan tâm. Xin bấm vào đường link bên dưới.
Phuoc & Partners Law Firm is pleased to present the series of Labour Law Books (1st Edition) that have recently been interested by many human resources professionals and internal counsels of enterprises. Please click on the link below:

·       Vietnamese version: https://phuoc-partner.com/vi/sachphapluatlaodong/

·       English version: https://phuoc-partner.com/book-trilogy-about-labour-laws-for-hr-professionals-internal-lawyers

Tại sao 03 quyển chứ không phải là 01 quyển? 
Why 03 volumes instead of 01 volume?

Vì pháp luật lao động là một lĩnh vực rất sâu rộng, vậy nên nếu tất cả chủ đề của lĩnh vực này được tập hợp vào một quyển thì đây chắc hẳn cuốn sách sẽ rất dày và khó đọc. Ngoài ra, có thể một vài chủ đề nào đó bạn đọc đã biết rồi và không muốn biết thêm, cho nên để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu và áp dụng của bạn đọc, các chủ đề đã được Phuoc & Partners tách riêng thành 03 quyển và mỗi quyển chỉ tập trung một vài chủ đề quan trọng nào đó có liên quan với nhau.
Since labour law is a very extensive field, if all the topics of this field were gathered into one volume, such a book would be very thick and difficult to read. In addition, there may be some topics that readers have already known and do not want to know more about, so for the convenience of readers' research and application process, the topics have been separated into 03 volumes and each volume only focuses on a few important topics that are related to each other.
 

QUYỂN SỐ 1: SỔ TAY PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
VOLUME 1: LABOUR LAW HANDBOOK

Nếu bạn mới vào nghề nhân sự và chưa tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm về pháp luật lao động hoặc nếu bạn đã có tích lũy nhưng kiến thức chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của pháp luật lao động hiện nay, bạn đang tìm kiếm một tài liệu ngắn, gọn, súc tích, dễ hiểu mà bao quát tất cả các vấn đề về pháp luật lao động thì Quyển số 1 - Sổ tay pháp luật lao động là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Bên cạnh các thông tin tổng hợp vô cùng chi tiết và cụ thể xoay quanh các vấn đề pháp lý phát sinh trong mối quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp, Niên giám báo cáo tuân thủ và Bảng câu hỏi tuân thủ luật lao động mới nhất để bạn đọc kiểm tra việc tuân thù luật lao động trong doanh nghiệp cũng như toàn bộ các Thuật ngữ pháp lý về luật lao động cũng được tập hợp đầy đủ trong Quyển Sổ tay Pháp luật lao động này.
If you are new to the HR profession and have not accumulated a lot of knowledge and experience in the labour law or if you have accumulated but your knowledge has not kept up with the rapid changes of current labour law, and in case you are looking for a short, concise, easy to understand document that covers all issues of the labour law, then Volume 1 - Labor Law Handbook is the right choice for you. In addition to very detailed and specific aggregate information about legal issues arising in the labour relationship between employees and employers, the latest Labour Law Reporting Compliance Calendar and the Labour Law Compliance Questionnaire for readers to check the compliance with labour law in the enterprises as well as all legal terms on labour law are also fully gathered in this Labour Law Handbook.

Nếu quan tâm đến Quyển số 1 của Bộ sách này, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách online và offline trên toàn quốc như Tiki, Fahasha, NXB Tổng Hợp hay có thể đăng ký mua sách trực tiếp theo đường link dưới đây để có chữ ký của tác giả:

If you are interested in Book 1 of this series, you can buy it at online and offline bookstores nationwide such as Tiki, Fahasha or you can register to buy this volume directly by following the link below in order to get the author's signature:

Link đặt sách: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)
Booking link: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)
 

QUYỂN SỐ 2: CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
VOLUME 2: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS IN LABOR LAW

Tiếp theo Quyển số 1 - Sổ Tay Pháp Luật Lao Động, Phuoc & Partners xin được tiếp tục giới thiệu Quyển số 2 của Bộ sách chuyên đề về pháp luật lao động.
Following Volume 1 - Labour Law Handbook, we would like to continue to introduce to the readers Volume 3 of the series of labour law books.

Trong thực tiễn làm việc tại doanh nghiệp, chắc chắn có rất nhiều tình huống thực tế phát sinh có liên quan đến pháp luật lao động mà dù bạn có cố gắng tìm kiếm nhiều phương án khác nhau thì cũng khó để có thể tìm thấy phương án giải quyết nào tối ưu nhất, vừa hợp tình lại vừa hợp lý, phù hợp với các văn bản hướng dẫn pháp luật lao động. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể may mắn tìm thấy cơ sở pháp lý giải quyết nhưng lại đối diện với các khó khăn như những tình huống luật định lại không hoàn toàn giống với những tình huống mà bạn gặp phải hoặc nếu như có giống đi chăng nữa nhưng cách hướng dẫn theo quy định pháp luật lại không rõ ràng dẫn đến việc khó thực thi trên thực tế. Thấu hiểu điều này, Quyển số 2 - Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động ra đời với mong muốn chia sẻ các giải pháp đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn giải quyết những tình huống phát sinh trong mối quan hệ lao động. Nếu Quyển số 1 mang đến cho bạn bức tranh tổng quan và đầy đủ nhất về pháp luật lao động thì Quyển số 2 sẽ đưa bạn đọc đến gần hơn với thực tiễn thông qua tập hợp 150 câu hỏi thường gặp nhưng khó tìm được câu trả lời đúng, chi tiết và đáng tin cậy ở các nguồn khác.

In the practice of working for enterprises, there are certainly many real-life situations that arise related to the labour law that even if you try to look for many different sources, it is still difficult to find a solution. Which solution is the most optimal, both fair and reasonable, in accordance with the guiding instruments of the labour law. In many cases, you may be lucky enough to find a legal solution but face difficulties such as legal situations that are not quite the same as yours or if they are similar ones but the guidance in accordance with the law is unclear, leading to difficulty in the implementation in practice. Understanding such obstacle, Volume 2 - Frequently Asked Questions in the Labour Law was published with the desire to share solutions drawn from practical experience to solve arising situations in the labour relationship. If Volume 1 gives readers the most comprehensive and complete picture of the labour law, Volume 2 will bring readers closer to reality through a collection of 150 frequently asked questions but difficult to find correct, detailed and reliable answers from other sources. 
 
Nếu quan tâm đến Quyển số 2 của Bộ sách này, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách online và offline trên toàn quốc như Tiki, Fahasha, Tổng Hợp hay có thể đăng ký mua sách trực tiếp theo đường link dưới đây để có chữ ký của tác giả:
If you are interested in Volume 2 of this series, you can buy it at online and offline bookstores nationwide such as Tiki, Fahasha or you can register to buy the series of labour law books directly by following the link below in order to get the author's signature:

Link đặt sách: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)
Booking link: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)

QUYỂN SỐ 3: CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
VOLUME 3: HARD-TO-FIND HUMAN RESOURCES FORMS RELATED TO LABOUR LAW

Tiếp theo Quyển số 1 - Sổ Tay Pháp Luật Lao Động và Quyển số 2 - Các Câu Hỏi Thường Gặp trong Pháp Luật Lao Động, Phuoc & Partners xin được tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc Quyển số 3 của Bộ sách chuyên đề về luật lao động.
Following Volume 1 - The Labour Law Handbook and Volume 2 - Frequently Asked Questions in Labour Law, we would like to continue to introduce to the readers Volume 3 of the series of labour law books.

Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành nói chung có cung cấp một số biểu mẫu để tham khảo, nhưng đó chỉ là các biểu mẫu báo cáo lao động định kỳ theo quy định nhằm giúp cho công tác quản lý lao động của các cơ quan quản lý lao động địa phương được thống nhất và thuận tiện. Thực tế là pháp luật lao động còn yêu cầu nhiều vấn đề pháp lý khác có liên quan đến lao động phải thực hiện theo biểu mẫu hoặc phải được soạn thảo theo trình tự và/hoặc phải có các thông tin bắt buộc nào đó - nhưng lại không cung cấp biểu mẫu để các doanh nghiệp tham khảo. Vì thế, Quyển số 3 - Các Biểu mẫu nhân sự khó tìm được xem như công cụ hỗ trợ hữu ích mà bạn đọc không thể bỏ lỡ. Nội dung Quyển số 3 cung cấp gần như toàn bộ các biểu mẫu về các tài liệu, giấy tờ nội bộ trong doanh nghiệp mà pháp luật lao động yêu cầu nhưng lại không cung cấp biểu mẫu. Để thuận tiện cho những bạn đang làm việc cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các biểu mẫu trong Quyển số 3 còn có thêm nội dung bằng tiếng Anh.
The Labour Code 2019 and its guiding instruments in general provide some standard forms for reference, but these are only regular labour reporting forms as regulated for the main purpose of helping labour management task of the local labour management agencies to be unified and convenient. The fact is that the labour law also requires many other legal issues related to labour to be done in standard forms or to be drafted in sequence and/or to contain certain mandatory information - but does not provide any standard forms for businesses to refer to. Therefore, Volume 3 - Hard-to-find Human Resources Forms is considered as a useful support tool that readers cannot miss. The content of Volume 3 provides almost all standard forms of internal documents in enterprises that are required by the labour law but do not provide standard forms for reference. For the convenience of the readers who are working for foreign related businesses, the standard forms in Volume 3 also have content in English.

Nếu quan tâm đến Quyển số 3 của Bộ sách này, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách online và offline trên toàn quốc như Tiki, Fahasha, Tổng Hợp hay có thể đăng ký mua sách trực tiếp theo đường link dưới đây để có chữ ký của tác giả:
If you are interested in Vocume 3 of this series, you can buy it at online and offline bookstores nationwide such as Tiki, Fahasha or you can register to buy them directly by following the link below in order to get the author's signature:

Link đặt sách: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)
Booking link: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)

Chúng tôi hy vọng rằng Bộ ba quyển sách chuyên đề về pháp luật lao động trong lần tái bản mới nhất này sẽ mang lại nhiều hỗ trợ cần thiết cho các bạn làm nhân sự và luật sư nội bộ khi thực hiện các công việc hàng ngày có liên quan đến luật lao động tại doanh nghiệp. Nếu quan tâm đến Bộ sách này, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách online và offline trên toàn quốc như Tiki, Fahasha, Tổng Hợp hay có thể đăng ký mua sách trực tiếp theo đường link dưới đây để có chữ ký của tác giả:  
We hope that the latest edition of this series of volumes will bring much needed support to you as human resources professionals and internal counsels when performing daily tasks related to labour law at enterprises. If you are interested in this series, you can buy them at online and offline bookstores nationwide such as Tiki, Fahasha or you can register to buy them directly by following the link below in order to get the author's signature. 

Link đặt sách: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)
Booking link: PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)